Andrej Rihter o.d.d.

Šmiklavž 39

3342 Gornji Grad

Matična številka: 005125648

Davčna številka: SI 20141963

E- poštni naslov: info@rwood-store.com

SPLOŠNI DEL

 1. Splošni pogoji poslovanja
  • Splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju splošni pogoji) Andrej Rihter o.d.d. (v nadaljevanju Družba) so sestavni del vseh pogodb med Družbo in kupci izdelkov (v nadaljevanju tudi: stranke), ki poslujejo z Družbo.
  • Določila splošnih pogojev se uporabljajo tudi za vse ponudbe, predračune, predpogodbe, pravno poslovne izjave, ki izhajajo iz poslovanja med Družbo in stranko.
  • Predmetni splošni pogoji poslovanja so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1).
  • Predmetni splošni pogoji poslovanja določajo delovanje trgovine Družbe, pravice in obveznosti uporabnika in trgovine, ter urejajo odnos med Družbo in stranko.
  • Uporaba pojmov:
 • Stranka je fizična oseba, ki je v pravno poslovnem razmerju z Družbo.
 • Potrošnik je vsaka stranka, ki je fizična oseba in pridobiva ali uporablja blago Družbe za osebne namene oziroma za namene izven svoje poklicne ali pridobitve ne dejavnosti.
 • Ponudba je enoten izraz za ponudbo v raznovrstnih oblikah, predračun ali drugo obliko predloga za sklenitev pogodbe, ki ga Družba ponudi stranki.
 • Naročilnica je dokument, pisno, elektronsko ali drugačno obvestilo s katerim stranka sporoči svoje povpraševanje in/ali predračun in/ali sklenitev pogodbe.
 • Pogodba je sporazum v pisni obliki, ki je sklenjen med Družbo in stranko. Za sklenitev pogodbe se šteje tudi ponudba ali predračun, ki ga Družba pošlje stranki in ga stranka sprejme oziroma potrdi. Predmetni splošni pogoji so sestavni del vsake pogodbe.
 • Pogodbeno razmerje je pravno poslovno razmerje, ki ga stranka sklene z Družbo z oddajo naročila in sprejemom teh splošnih pogojev poslovanja pri čemer velja, da sta se stranki v trenutku vstopa v pogodbeno razmerje strinjali glede vsebine teh splošnih pogojev poslovanja.
 • Predmet pogodbe je lahko:
 • blago, ki so lahko vsi izdelki iz prodajnega kataloga Družbe.
  • Glede obveščanja stranke o dobavi, sklenitvi, odstopu ali spremembi pogodbe in vseh drugih informacij velja oddajna teorija. To pomeni, da se za dan obvestitve stranke šteje datum, ko Družba odpošlje obvestilo po komunikacijskem mediju.
  • Vsa obvestila strankam, ki se nanašajo na dobavo predmeta pogodbe, sklenitev ali odstop od pogodbe ter druge informacije daje Družba preko elektronske pošte na naslov, ki ga je posredovala stranka. Družba obvešča tudi preko navadne pošte, telefona ali na drug način, za katerega se dogovori s stranko. Družba snema oziroma beleži vsa sporočila.
  • Družba se zavezuje, da bo v vsakem trenutku v svojih poslovnih prostorih ali na svoji spletni strani nudila sledeče informacije:
 • Podatke o identiteti podjetja (ime podjetja, sedež, matična in davčna številka)
 • Kontaktne podatke (e- poštni naslov, telefonska številka)
 • Informacije o osnovnih lastnostih izdelkov
 • Informacije o dobavljivosti izdelkov
 • Dobavne pogoje (način, lokacija in datum dobave)
 • Nedvoumno navedene cene, vključno s podatki o dodatnih davčnih in transportnih stroških
 • Plačilne in dobavne metode
 • Obdobje veljavnosti ponudbe
 • Pogoje in roke za odstop od pogodbe
 • Podatke o pritožbenem postopku
 1. Uporaba splošnih pogojev poslovanja
  • Predmetni splošni pogoji so prednostni, torej v celoti nadomestijo manjkajoča, drugačna in nasprotujoča pogodbena določila med Družbo in stranko.
  • Predmetni splošni pogoji nadomestijo kakršnekoli splošne pogoje in druge dokumente stranke, razen če uporabo predmetnih splošnih pogojev Družba izrecno izključi v pisni obliki.
  • Predmetni splošni pogoji predstavljajo sestavni del pogodb, sklenjenih med stranko in Družbo. S podpisom pogodbe ali z drugačnim vstopom v pogodbeno razmerje stranka v celoti soglaša z vsebino predmetnih splošnih pogojev. Stranka s tem izrecno priznava, da se za vsa medsebojna pravna razmerja uporabljajo izključno splošni pogoji Družbe. Če želi stranka poslovno sodelovati z Družbo in z njo nastopati v pogodbenih razmerjih, je dolžna sprejeti predmetne splošne pogoje v celoti in v obliki, v kakršni so. Stranka se odreče možnosti, da vpliva na vsebino, obliko in posamezna pogodbena določila splošnih pogojev.
  • Predmetni splošni pogoji veljajo poleg splošnih zakonskih predpisov kot posamičen specialen akt.
  • Predmetni splošni pogoji so dostopni na spletni povezavi. Seznanitev s splošnimi pogoji poslovanja je možna tudi na poslovnem naslovu Družbe.
  • S podpisom pogodbe ali drugim načinom vstopa v pogodbeno razmerje z Družbo, da je stranka v celoti seznanjena z vsebino predmetnih splošnih pogojev.
  • Predmetni splošni pogoji zavezujejo potrošnika le, če je bil na njihov obstoj izrecno opozorjen pred vstopom v pogodbeno razmerje. Potrošnik mora poznati vse možnosti, da se s splošnimi pogoji seznani v celoti, na razumljiv in dostopen način.
 2. Spremembe splošnih pogojev poslovanja
  • Družba se zavezuje, da bo vsaka sprememba splošnih pogojev poslovanja objavljena na spletni strani z datumom uveljavitve spremembe.
  • Splošni pogoji so zavezujoči v tisti obliki in glede tiste vsebine, ki je bila strankama dostopna na dan sklenitve pogodbe.
  • Ob morebitni spremembi splošnih pogojev postanejo spremembe za stranko zavezujoče z dnem, ko se z njimi seznani.
  • Šteje se, da je stranka seznanjena s spremembami v trenutku objave spremembe na spletni strani. S tem se šteje, da stranka soglaša s spremembo splošnih pogojev ko ob oddaji naročila sprejme splošne pogoje poslovanja.
  • Stranka, ki ne soglaša s spremembo splošnih pogojev, je dolžna v 2 dneh po prejemu obvestila o spremembi podati Družbi pisno izjavo o nestrinjanju. Če stranka v navedenem roku ne sporoči svojega nesoglasja s spremenjenimi pogoji poslovanja, se šteje, da s spremembo v celoti soglaša.
  • V kolikor stranka poda izjavo, da ne soglaša s spremenjenimi pogoji poslovanja, ima Družba pravico, da odstopi od pogodbe.
  • Spremenjeni pogoji poslovanja so zavezujoči tudi za potrošnike, če je potrošnik na spremembo pristal s pisno izjavo, pogodbo ali aneksom. V nasprotnem primeru za potrošnike veljajo tisti splošni pogoji, ki so veljali v času sklenitve pogodbe.
  • V primeru, da bi bila posamezna določba v pogodbi ali splošnih pogojih neveljavna ali neizvedljiva ali če bi nastala pravna praznina, to ne vpliva na ostala določila v pogodbi ali splošnih pogojih, pri čemer sta pogodbeni stranki soglasni, da se namesto neveljavne ali neizvedljive ali neobstoječe določbe uporablja določba, ki je najbližja namenu ali cilju pogodbe.
 1. Kolizija pravnih določb
  • V primeru, da predmetni splošni pogoji nasprotujejo drugim splošnim pogojem Družbe, se uporabi tista določba, ki je specialnejša v konkretnem primeru.
  • Družba in stranka lahko izključita uporabo posameznih določil predmetnih splošnih pogojev, če so ta določila neskladna z določili pogodbe ali s splošnim namenom pogodbe.
  • V kolikor so predmetni splošni pogoji v nasprotju s predpisi o varstvu potrošnikov, se v tem delu uporabi relevantna potrošniška zakonodaja.
 2. Splošne določbe
  • Stranka je dolžna obvestiti Družbo o vseh podatkih in dejstvih, ki so pomembni za vzpostavitev in nadaljevanje pravno poslovnega odnosa, pri čemer so zlasti pomembni podatki o spremembi prebivališča stranke in drugi podatki, dogodki in stanja, ki lahko vplivajo na pravno poslovno razmerje med Družbo in stranko.
  • Vse specifikacije in podatki, ki se nanašajo na težo, dimenzije, ceno, volumen, tehnične ali druge podatke, navedene v katalogih, ponudbah, reklamah, oglasih, fotografijah, cenikih, ali drugih podobnih oblikah, se štejejo zgolj kot vodiči oziroma informacije, ki niso nujne točne in zavezujoče. Te informacije nikakor ne predstavljajo zavezujoče ponudbe za Družbo. Stranka se ne more sklicevati na te oblike zapisov ali oglaševanja, ampak to velja zgolj za konkretno ponudbo ali že sklenjeno pogodbo.
  • Družba si pridružuje pravico do spremembe specifikacij ali informacij iz predhodne točke, brez predhodnega obvestila stranki, specifikacije in informacije pa so obvezujoče zgolj v primeru, če so določene v pogodbi.
  • Družbo pri poslovanju s potrošniki zavezujejo navedbe v oglaševalskih sporočilih o cenah, lastnostih blaga in garancijskih pogojih. Cene v oglaševalskih sporočilih so označene v evrih in vključujejo 22% DDV.
  • Tehnični podatki in izdelki, ki so predmet prodaje, se lahko spremenijo in izboljšajo brez predhodne najave, kar velja tudi za že naročene izdelke.
 1. Cene
  • Cene, prikazane na spletnem naslovu Družbe se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
  • Cene zavezujejo od trenutka, ko Družba pošlje stranki e-sporočilo glede potrditve naročila.
  • Pri poslovanju s potrošniki velja, da cene, ki so navedene v ceniku Družbe, vključujejo DDV.
  • Družba bo stranki pred sklenitvijo pogodbe oziroma preden bo ponudba za stranko postala zavezujoča, podala končno ceno, v katero bo vključen DDV.
  • Če končne cene zaradi narave blaga ne bo mogoče izračunati vnaprej, bo Družba stranko seznanila z načinom izračuna končne cene.
  • V primeru sklepanja pogodbe za nedoločen čas, bo končna cena, ki jo bo Družba podala stranki vsebovala skupne stroške za posamezno obračunsko obdobje.
  • Cene so zavezujoče od trenutka, ko Družba pošlje stranki e-sporočilo glede potrditve naročila. V primeru, da je podatek o ceni napačen ali se med obdelavo naročila cene spremenijo, ima stranka pravico do odstopa od pogodbe.
  • V primeru dostave izdelkov je standardna embalaža vključena v ceno izdelka, dodatno transportno embalažo in stroške prevoza blaga pa Družba dodatno zaračuna po ceni, ki je določena v ceniku oziroma po ceni, glede katere se dogovorita Družba in stranka.
 1. Plačilne metode
  • Družba omogoča plačilo za izdelke na sledeče načine:
 • Gotovinsko plačilo ob dostavi s strani dostavne službe Pošta Slovenije
 • Plačilo po UPN obrazcu na bančni račun Družbe
 • Plačilo preko aplikacije PayPal na bančni račun Družbe
 • Plačilo s plačilnimi kreditnimi karticami (MasterCard, Visa, Visa Electron)
  • Varnost osebnih podatkov in plačil je v domeni ponudnikov plačilnih storitev. Za vse ostalo Družba uporablja primerna tehnična in organizacijska sredstva za zagotavljanje varnosti in tajnosti osebnih podatkov ter plačilnih informacij.
 1. Izstavljanje računov
  • Družba pošlje stranki račun za naročeno blago v obliki PDF dokumenta na e-poštni naslov, ki ga stranka navede ob registraciji na spletni strani Družbe.
  • Dolžnost stranke je, da pred izvedbo naročila pregleda vse podatke in specifikacije naročila.

 

 1. Lastništvo
  • Vsi zapisi, listine, tehnična dokumentacija in druga dokumentacija, povezana s predmetom pogodbe, so in ostanejo v lasti Družbe tudi po sklenitvi pogodbe, razen če je Družba izdala pisno dovoljenje za uporabo tega gradiva. V primeru, da Družba izda soglasje za uporabo te dokumentacije, se stranka zavezuje, da bo omenjeno dokumentacijo uporabljala izključno za dogovorjene namene; prepovedana je reprodukcija, distribucija, spreminjanje, javno prikazovanje in predvajanje ter ostale oblike izkoriščanja brez pisnega soglasja Družbe. Stranka soglaša in je izrecno seznanjena, da omenjena dokumentacija predstavlja poslovno skrivnost Družbe.
  • Če v pogodbi med Družbo in stranko ni dogovorjeno drugače, si Družba pridružuje lastninsko, avtorsko ter sorodne pravice na vseh dokumentih, ki so potrebni ali zagotovljeni v zvezi s sklenitvijo in/ali izvrševanjem pogodbe.
 1. Omejitev odgovornosti
  • Družba se trudi zagotoviti pravilnost podatkov, ki so objavljeni v spletni trgovini. Lastnosti izdelkov, rok dobave ali cena se lahko spremenijo tako hitro, da Družba ne uspe popraviti podatkov v spletni trgovini. V tem primeru bo Družba kupca obvestila o spremembah in mu omogočila odstop od naročila ali zamenjavo naročenega artikla.
  • Fotografije ne zagotavljajo lastnosti izdelka. Družba si prizadeva zagotoviti natančne fotografije prodajnih izdelkov, vendar je potrebno vse fotografije jemati kot simbolične.
  • Družba si pridržuje pravico do začasne onesposobitve dostopa do spletne strani v primerih tehničnih težav ali vzdrževalnih del. V primeru pojavljanja tehničnih težav si Družba pridržuje pravico do preklica vseh naročil, izvedenih v obdobju pojavljanja tehničnih težav. V takih primerih bo Družba nemudoma obvestila stranko o tehničnih težavah ter posredovala navodila glede nadaljnjih postopkov. Stranka mora pred obiskom spletne strani Družbe na lastno odgovornost zagotoviti varnost svojih tehničnih sredstev za dostop do spletne strani in varnost uporabniških imen in gesel na spletni strani.
  • Družba si pridržuje pravico, da izjemoma odstopi od izvedbe naročila v primerih, ko naročeni izdelki niso več dobavljivi, če je ugotovljena povečana plačilna rizičnost kupca, če naročilnica ni bila izpolnjena v skladu s splošnimi pogoji ali če je prišlo do očitne napake v ceniku. V vseh takih in podobnih primerih bo stranka o morebitnem odstopu od pogodbe s strani Družbe nemudoma obveščena.
  • Družba si pridržuje možnost odstopa od pogodbe, če se ugotovi očitna napaka v skladu z 46. členom Obligacijskega zakonika. Kot očitna napaka šteje napaka v bistvenih lastnostih artikla in vse zmote, ki se po običajih v trgovini ali po namenu strank štejejo za bistvene Družba v primeru vednosti ne bi sklenila pogodbe. To vključuje tudi očitne napake v ceni.

 

 1. Obravnava pritožb in reševanje sporov
  • Za razlago teh prodajnih pogojev ali pogodb, sklenjenih med Družbo in stranko, se uporablja izključno pravo Republike Slovenije. Pogodbeni stranki se zavežeta reševati vse spore na miren način, v primeru izčrpanja vseh izvensodnih poti za dosego sporazuma pa je za reševanje spora pristojno krajevno pristojno sodišče v Republiki Sloveniji glede na sedež Družbe.
  • Skladno z zakonsko ureditvijo Družba ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.
  • Družba spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Družba zagotavlja učinkovit in zaupen sistem obravnavanja pritožb. Pritožbo je potrebno poslati na e-poštni naslov info@lumins.si.
  • Družba bo stranki v 5 delovnih dneh po prejemu pritožbe potrdila prejem ter obvestila stranko o poteku in trajanju pritožbenega postopka.
 1. Odstop Družbe od pogodbe
  • V primeru kršitve določil pogodbe ali teh splošnih pogojev s strani stranke ima Družba pravico odstopiti od pogodbe brez nadaljnjih obvestil stranki. V takem primeru Družba na transakcijski račun stranke vrne morebitne vplačane zneske.
  • Družba ima pravico do odstopa od pogodbe, če stranka ne izpolnjuje svojih obveznosti, če stranka daje Družbi neresnične podatke, ki otežujejo ali onemogočajo izpolnitev pogodbe in če ne plača svojih obveznosti skladno s pogodbo in temi splošnimi pogoji.
 1. Mnenja, ocene in priporočila
  • Mnenja, ocene in priporočila naročnikov so integralni del spletne strani in so namenjena skupnosti uporabnikov.
  • Družba omogoča, da mnenje, oceno ali priporočilo napiše katerikoli uporabnik spletne strani, pred dokončno objavo pa jih Družba pregleda. Družba ne bo objavila mnenj oziroma prispevkov, ki so žaljivi, neprimerni ali ki po oceni Družbe ne nudijo koristi drugim uporabnikom in obiskovalcem spletne strani.
  • Z oddajo mnenja, ocene ali priporočila se uporabnik izrecno strinja s pogoji uporabe njegovega mnenja ali komentarja in Družbi dovoljuje objavo dela ali celotnega besedila v vseh elektronskih in drugih medijih komunikacije z javnostjo. Družba ima pravico, da vsebino mnenja ali komentarja uporablja časovno neomejeno in za katerikoli namen, ki je v poslovnem interesu Družbe, vključno z objavo v oglasih ali drugih marketinških komunikacijah. Avtor mnenja hkrati izjavlja in zagotavlja, da je lastnik materialnih in moralnih avtorskih pravic za napisana mnenja, ocene in komentarje ter da te pravice ne-ekskluzivno in časovno neomejeno prenaša na Družbo.

 

SPLETNA PRODAJA IZDELKOV

 1. Registracija uporabnika
  • Možnost spletnega nakupa izdelkov imajo osebe, ki uspešno zaključijo postopek registracije na spletni strani Družbe (lumins.si). Za izvedbo “hitrega nakupa/naročila” ni potrebna predhodna registracija.
  • Ob registraciji uporabnika na spletni strani pridobi uporabnik podatke, s katerimi dostopa do spletne trgovine:
 • uporabniško ime, ki je enako e-poštnemu naslovu, ki ga je uporabnik navedel v postopku registracije
 • geslo za dostop.
  • Če želi uporabnik spremeniti uporabniško ime ali geslo, lahko to stori v razdelku uporabnika na spletni strani.
 1. Postopek oddaje naročila
  • V razdelku “trgovina” na spletni strani lahko uporabnik s klikom izbere možnost “dodaj v košarico”. Sistem nato izda obvestilo o uspešnem dodajanju izdelka v košarico željenega blaga. Ko sistem zabeleži dodani izdelek v košarici, lahko uporabnik s klikom na ustrezen gumb izbere bodisi vrnitev na ponudbo trgovine bodisi nadaljuje s plačilnim postopkom.
  • Če želi uporabnik odstraniti določen izdelek iz nakupovalne košarice, lahko s klikom na ikono košarice dostopi do dodanih izdelkov ter s klikom na gumb “odstrani” odstrani izbrani izdelek. Če želi uporabnik dodati nove izdelke v košarico, to stori s klikom na gumb “vrnitev v trgovino” in ponovitvijo postopka iz prehodnega člena.
  • Po potrditvi nakupovalne košarice z izbranimi izdelki sistem preusmeri uporabnika na obrazec s podatki kupca oziroma naročnika. Za izvršitev naročila mora uporabnik izpolniti vsa polja, ki so označena z rdečo zvezdico. Sistem omogoča uporabniku, da se podatki iz obrazca shranijo v uporabnikovem profilu za bodoča naročila.
  • Uporabnik lahko izbira med zgoraj navedenimi plačilnimi metodami.
  • V primeru, da je uporabnik imetnik promocijske kode ali kupona Družbe, jo lahko uporabi in navede v ustreznem polju pri oddaji naročila.
  • Uporabnik lahko navede, da želi prevzeti predmet naročila na poslovnem naslovu Družbe, lahko pa izbere dostavo s strani dostavne službe Pošta Slovenija.
  • Pred oddajo naročila lahko uporabnik preveri vse vnesene podatke v zvezi z naročilom, ki mu jih sistem izpiše po uspešni potrditvi vseh predhodnih faz postopka. Uporabnik naročilo potrdi s klikom na gumb “Izvedi naročilo”. V primeru, da je naročilo uspešno oddano, sistem izpiše številko naročila.
  • Po uspešni oddaji naročila uporabnik prejme na svoj e-poštni naslov potrdilo o prejetju naročila.
  • Registrirani uporabnik lahko dostopi do podatkov o vsebini in statusu naročila v svojem uporabniškem profilu kadarkoli.
  • V namen preveritve navedenih uporabnikovih podatkov in točnosti naročila lahko Družba kontaktira uporabnika na njegovo telefonsko številko.

 

 1. Dobavni pogoji
  • Strošek transportnega pakiranja in dostave se zaračuna za vsak izdelek posebej in je odvisen od vrste izdelka. V primeru prevzema predmeta naročila na sedežu podjetja stroškov transportnega pakiranja in dostave ni.

 

 • Naročeno blago, za katerega je bilo naročilo oddano na delovnik do 12.00 ure, bo odposlano istega dne, v kolikor so bile uporabljene plačilne metode gotovinskega plačila ob dostavi, aplikacija PayPal ali plačilna kartica. V primeru plačilne metode plačila po predračunu oz. bančnega nakazila bo blago odposlano po prejemu sredstev na bančni račun Družbe. Naročeno blago, za katerega je bilo naročilo oddano na dela prost dan ali praznik, bo odposlano ob prvem naslednjem delovniku. Izdelki, pri katerih je na spletni strani izrecno naveden daljši dobavni rok, bodo dostavljeni v slednjem roku.
 • V primeru, da Družba zaradi nepredvidljivih razlogov blaga ne more odpremiti v obljubljenem roku, o novem dobavnem roku obvesti stranko preko posredovanih kontaktnih podatkov.
 • Družba v nobenem primeru ne odgovarja za nedobavo blaga iz razlogov, na katere nima vpliva. Družba si bo prizadevala storiti vse potrebno, da se dobava blaga opravi čim hitreje in da bo stranka sproti in redno obveščana o morebitnih zamudah dobave s strani dobavitelja, v nobenem primeru pa Družba ne odgovarja za zamudo ali morebitno nedostavljivost določenega blaga iz razlogov na strani dobavitelja.
 • V primeru, da stranka ne prejme naročenega blaga v dogovorjenem roku, mora Družbo pozvati na izpolnitev obveznosti in določiti dodatni rok za izpolnitev obveznosti. Če Družba tudi v dodatnem roku ne opravi dobave oziroma izpolni obveznosti, lahko stranka odstopi od sklenjene pogodbe in zahteva vračilo že vplačanih zneskov za nakup blaga.
 • Družba ne odgovarja za zamudo ali nedobavo blaga v primeru vojn, izgredov, demonstracij, vladnih intervencij, požara, poplav in drugih naravnih nesreč, uvoznega ali izvoznega embarga ali drugih kakršnihkoli podobnih razlogov ali razlogov višje sile, na katere Družba ne more vplivati.
 • Ob vseh zgoraj navedenih razlogih zamude se čas dobave prekine za čas trajanja vpliva omenjenih razmer iz predhodnega člena, po prenehanju vplivov takih razmer pa roki tečejo naprej.
 1. Prevzem blaga
  • Predmet pogodbe je treba izpolniti v kraju, ki je dogovorjen v pogodbi oziroma ponudbi. Če kraj izpolnitve ni določen v pogodbi ali ponudbi, se Družba in stranka lahko o tem naknadno dogovorita.
  • Stranka je dolžna prevzeti predmet pogodbe najkasneje v roku 14 dni po prejemu pisnega poziva Družbe, skladno s prejšnjimi točkami glede kraja dobave/izpolnitve.
  • V primeru dostave blaga preko partnerskih dostavnih služb je stranka dolžna opraviti prevzem blaga v skladu s pogoji poslovanja dostavne službe.
 1. Promocijske kode
  • Promocijska koda Družbe omogoča številne ugodnosti pri nakupovanju izdelkov v okviru spletne trgovine (manjša darila ob nakupu, popusti, ipd.). Promocijska koda se lahko nahaja v raznih oglasih, e-poštnih sporočilih Družbe in na drugih medijskih nosilcih.
  • Uporabljivost promocijske kode je časovno omejena; koda se lahko uporabi zgolj znotraj časovnega obdobja, določenega za posamezno kodo.
  • Uporabnik lahko kodo navede in potrdi v polju za promocijske kode v postopku oddaje naročila. Ko je koda uspešno potrjena, se iz nje izvirajoča vrednost popusta (v primeru, da promocijska koda omogoča popust) avtomatično odšteje od vrednosti naročila, uporabnik pa mora doplačati razliko do celotne vrednosti naročila.
  • V okviru enega postopka oddaje naročila je lahko uporabljena zgolj ena promocijska koda naenkrat.
 1. Pravice in obveznosti potrošnikov
  • Potrošnik ima v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov pravico, da v 14 dneh od prevzema blaga Družbi sporoči preko obrazca, ki je kot priloga sestavni del teh splošnih pogojev, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Rok se začne šteti en dan po datumu prevzema blaga.
  • Odstop od pogodbe potrošnik sporoči na e-naslov prodajalca info@lumins.si ali na drug način, ki ga omogočajo ostali kontaktni podatki Družbe. Voljo za odstop od pogodbe mora potrošnik navesti jasno in nedvoumno.
  • V primeru odstopa od pogodbe potrošnik prejeto blago bodisi vrne bodisi pošlje na naslov Družbe Rakovlje 63, 3314 Braslovče. Blago mora biti v vsakem primeru vrnjeno Družbi najkasneje v 14 dneh po obvestitvi Družbe o odstopu.
  • V primeru odstopa od pogodbe mora Potrošnik Družbi vrniti blago brez poškodb in v nespremenjeni količini, razen če je blago uničeno, pokvarjeno, izgubljeno ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik. Blago je potrebno vrniti v originalni embalaži.
  • V kolikor potrošnik ob odstopu zahteva vračilo kupnine, jo Družba vrne izključno na bančni račun potrošnika, ki ga slednji navede v svoji zahtevi. Potrošnik skupaj z izjavo o odstopu navede svoje osebne podatke (osebno ime in kontaktne podatke) ter priloži račun, ki ustreza naročilu. Družba vrne kupnino najkasneje v 14 dneh po prejetju blaga.
  • Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je strošek vračila blaga.
  • V primeru, da je bila pri oddaji naročila uporabljena promocijska koda za popust, se potrošniku v primeru odstopa od pogodbe vrne popust v obliki nove promocijske kode.
 1. Odgovornost za stvarne in pravne napake
  • Družba odgovarja za stvarne napake, ki jih je blago imelo takrat, ko je nevarnost naključnega uničenja ali poškodovanja prešla na stranko. Ta trenutek praviloma nastane s prevzemom blaga.
  • Stranka je dolžna nemudoma oz. takoj, ko je mogoče, pregledati predmet pogodbe, ugotoviti morebitne napake in jih zabeležiti. V nasprotnem primeru Družba ne upošteva stvarnih napak, ki niso skrite in so bile znane ali bi morale biti znane ob pregledu predmeta pogodbe.
  • Stranka je dolžna o očitnih stvarnih napakah obvestiti Družbo na obrazcu, ki je kot priloga sestavni del teh splošnih pogojev, nemudoma po dolžnem pregledu, o skritih stvarnih napakah pa nemudoma po odkritju, v nasprotnem primeru ni upravičena do odprave stvarne napake.
  • Potrošnik je dolžan Družbo o stvarni napaki obvestiti v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila stvarna napaka odkrita.
  • Družba odgovarja za stvarne napake, ki se pokažejo v roku šestih mesecev od izročitve blaga, v primeru potrošniških pogodb pa v roku dveh let od dneva izročitve blaga. Družba jamči, da na predmetu pogodbe tretja oseba nima lastninske ali avtorske pravice ali pravice industrijske lastnine, ki bi izključevala, zmanjševala ali omejevala pravice stranke, oziroma jamči, da ima te pravice urejene s svojimi pogodbenimi partnerji.
  • Neznatnih stvarnih napak Družba ne upošteva.